You are here

Regulation of tight junctions in upper airway epithelium.

Takashi Kojima, Mitsuru Go, Ken-ichi Takano, Makoto Kurose, Tsuyoshi Ohkuni, Jun-ichi Koizumi, Ryuta Kamekura, Noriko Ogasawara, Tomoyuki Masaki, Jun Fuchimoto, Kazufumi Obata, Satoshi Hirakawa, Kazuaki Nomura, Takashi Keira, Ryou Miyata, Nobuhiro Fujii, Hiroyuki Tsutsumi, Tetsuo Himi and Norimasa Sawada